Edukacja i rehabilitacja

Zapytanie ofertowe - pomoce

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 Euro

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie umowy RPPK.09.02.00-18-0035/16-00.

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie Działanie 9.2 Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3

ul. Kapitulna 4

37-700 Przemyśl


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa do 15 grudnia 2017r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni. Termin rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia i napisana wersalikami, atramentem lub tuszem lub w formie wydruku komputerowego.
 4. Załącznikami do oferty są:

1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze;

2) zaparafowany przez oferenta wzór umowy.

 1. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;
 2. Oferent składa ofertę w zaklejonej kopercie, opieczętowanej przez Oferenta z opisem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwą postępowania „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie umowy RPPK.09.02.00-18-0035/16-00”.
 3. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie, opieczętowanej przez Oferenta z opisem nazwy i adresu oferenta, z dopiskiem odpowiednio „Zmiana/Uzupełnienie/Wycofanie oferty na „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl na podstawie umowy RPPK.09.02.00-18-0035/16-00”.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 1. Zamawiający wprowadza ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej, oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowi łączną cenę zakupu i dostawy.
 2. Oferent jest zobowiązany podać w formularzu oferty cenę netto i brutto za zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
 3. Przy ustalaniu ceny oferty Oferent winien uwzględnić również postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.
 5. Dla porównania ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto zamówienia, która będzie wynikać z wypełnionego Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

6. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi po dokonanym odbiorze przedmiotu zamówienia.

7. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty skutecznego dostarczenia Zamawiającemu faktury.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejscem składania ofert jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl.
 2. Oferty należy składać we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl, z wyraźnym oznaczeniem nazwy postępowania;
 3. Termin składania ofert: do dnia 31 października 2017r. do godziny 1130.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Miejscem otwarcia ofert jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl , pokój nr 36, 37 ‑ 700 Przemyśl;

2. Termin otwarcia ofert: 31 października 2017r. o godzinie 12:00;

3. Otwarcie ofert jest jawne;

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące cen oferowanych przez poszczególnych Oferentów.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny ofert: kryterium oceny ofert:

Cena „C”– 100%

 1. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej

C = ------------------------------- × 100%

Cena oferty badanej

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena

 1. Sposób oceny ofert:

1) ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty;

2) każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszym zaproszeniu;

3) oferta niespełniająca wymagań zawartych w SWZ zostanie odrzucona;

4) po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań zawartych w niniejszym zaproszeniu, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa w pkt. 1;

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty, która otrzymała najwięcej punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. 1.

KONFLIKT INTERESÓW

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Oferent, który będzie powiązany z Zamawiającym w sposób, o którym mowa w pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

 1. Zamawiający

Zamawiającym jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu.

Adres do korespondencji:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl Język i forma porozumiewania się

1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej;

2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać:

a) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt 1;

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sosw3@um.przemysl.pl;

- w godzinach od 8:00 do 15:00;

3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu;

4) oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej;

5) jeżeli Zamawiający lub Oferent porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.

 1. Osoby uprawniona do porozumiewania się z Oferentami

1) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Beata Kozdra, tel. 792 095 216;

2) w sprawach dotyczących procedury postępowania osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Beata Kozdra, tel. 792 095 216.

 1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed terminem składania ofert o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Oferentom, uczestniczącym w postepowaniu.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię, nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Oferenta, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Oferentów, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;

2) Oferentach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany treści zapytania ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania;

2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

3) zamknięcia postępowania bez wyboru.

Przemyśl 16.10.2017r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor SOSW Nr 3

w Przemyślu

Barbara Jabłońska

Spis załączników:

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy

3. Załącznik Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia